Polityka prywatności

# Polityka prywatności

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRYWATNOŚCI  STRONY
WWW.AGRO-MASZ.EU
 

Działając  stosownie do przepisów  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  firma AGRO-MASZ Agriculture sp. z o.o. (dawniej AGRO-MASZ Paweł Nowak) z siedzibą w  Strzelce  Małe,  jako  Administrator  Pańskich  Danych  Osobowych, tj.  jako  podmiot, który decydował będzie o tym jak przetwarzane będą Państwa dane osobowe, niniejszym informuję Państwa  o  szczegółach  prowadzonej  polityki bezpieczeństwa  danych  osobowych  oraz prywatności strony www.agro-masz.eu.
 
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
 
Administratorem danych osobowych oraz strony  internetowej prowadzonej pod adresem: www.agro-masz.eu jest firma AGRO-MASZ Agriculture sp. z o.o. (dawniej AGRO-MASZ Paweł Nowak) z siedzibą w Strzelce Małe przy ul. Strzelce Małe 78 (97-515 poczta Masłowice), NIP: 7722428076, REGON: 522173660 (dalej jako: „Administrator”).
 
Prywatność użytkowników  odwiedzających  stronę  internetową www.agro-masz.eu jest dla Administratora  szczególnie ważna. Dane przekazane przez użytkowników są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności.
 
KONTAKT Z ADMINISTRATOREM I INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH  
 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Paulina Ostrowska. Z Inspektorem można  skontaktować się poprzez  e-mail iod@agro-masz.eu w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.  
 
Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail kontakt@agro-masz.eu.
 
BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI
 
Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do Państwa trzeciego.

DANE  PRZEKAZANE  ADMINISTRATOROWI  PRZEZ  UŻYTKOWNIKÓW, PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA  
 
W zakresie, w jakim Administrator zbiera od użytkowników dane osobowe, Paweł Nowak pełni obowiązki  administratora  danych  i przetwarza dane zgodnie z przepisami  Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 
I. FORMULARZ KONTAKTOWY
 
Administrator zbiera informacje o użytkownikach  za pośrednictwem  zamieszczonego na stronie internetowej formularza, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika i przedstawienia  za zgodą użytkownika informacji handlowej.  Użytkownik może  przekazać  Administratorowi za pomocą  formularzy  znajdujących  się  na stronie internetowej, dane osobowe takie jak imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail oraz inne dane użytkownika wskazane w pytaniu skierowanym za pośrednictwem formularza.  
 
Skorzystanie z formularzy na stronie internetowej równoważne jest udzieleniu zgody  na przetwarzanie danych w celach wymienionych powyżej. Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania  jest  niezbędność  przetwarzania  do  wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych  fakultatywnie  podstawą  prawną  przetwarzania  jest  zgoda  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  
 
II. WYKONYWANIE UMÓW  
 
Administrator dysponuje również Państwa danymi osobowymi w związku z przekazaniem ich bezpośrednio przez Państwa. Państwa dane są przekazywane do Administratora, bądź w  drodze  przekazania  ich  jednemu  z  naszych  Agentów (Dealerów),  bądź  w  drodze przekazania ich za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej www.agro-masz.eu,  bądź  w  drodze  przekazania  ich  przez  Państwa bezpośrednio w siedzibie Administratora.
 
III. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE
 
Administrator posiada publiczny profil na portalu społecznościowym Facebook.  
 
Wobec powyższego przetwarza dane, które pozostawiają użytkownicy odwiedzający profil Facebook Administratora w szczególności poprzez  umieszczanie  komentarzy i polubieni  na wyżej wymienionym profilu. Dane osobowe takich osób są przetwarzane w następujących celach: 

 • w celu umożliwienia aktywności na portalu społecznościowym Facebook;  
 • w celu informowania za pośrednictwem portalu Facebook o naszej aktywności,promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy i naszej marki, produktów oraz usług, budowaniu i  utrzymaniu społeczności z nami związanej  oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook, co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania  z  profilu  na  portalu  Facebook, co  jest naszym prawnie  uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 
IV. KONTAKT TELEFONICZNY, KORESPONDENCJA E-MAILOWA ORAZ TRADYCYJNA
 
W  przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie  w  celu  komunikacji  i  rozwiązania  sprawy,  której  dotyczy  korespondencja. Podstawą  prawną  przetwarzania  jest  prawnie  uzasadniony  interes  Administratora  (art.  6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą.  
 
W przypadku  kontaktowania  się  z  Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą  umową  lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać podania  danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą  prawną  jest  w  takim  wypadku  prawnie  uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.  
 
V. MARKETING
 
Podstawą  prawną  przetwarzania  przez  Administratora  Państwa  danych,  w  celach marketingu własnych usług Administratora, bądź w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed  dochodzeniem  roszczeń  wynikających  z  zawartej  z  Administratorem  umowy o świadczenie usług, jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.
 
VI. REKRUTACJA
 
Podczas procesów rekrutacyjnych Administrator oczekuje przekazywania Danych osobowych jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy.  
 
Nie należy przekazywać informacji w szerszym zakresie. W przypadku przekazania dodatkowych danych (tj. wykraczających poza zakres wskazany przepisami prawa pracy), ich przetwarzanie będzie oparte na zgodzie kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  
 
Dane  przetwarzane  będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji –  na  podstawie przepisów  prawa  (obowiązek  prawny  Administratora),  a  dla  danych,  których przetwarzanie nie wynika z przepisów prawa  -  na podstawie Państwa zgody - przez okres:

 • do zakończenia rekrutacji;
 • 1 roku od złożenia aplikacji, jeśli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych w przyszłych rekrutacjach.

Podanie danych obejmujących imię  i nazwisko, datę urodzenia, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej albo numer telefonu, wykształcenie, kwalifikacje  zawodowe  i przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest wymogiem prawnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 
VII. PODSUMOWANIE
 
Dane  osobowe  są przetwarzane przez firmę AGRO-MASZ Agriculture sp. z o.o. (dawniej AGRO-MASZ Paweł Nowak) z siedzibą w Strzelce Małe w celach:

 • udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza;
 • realizacji zamówień usług i produktów tworzonych lub współtworzonych przez;
 • marketingowych  związanych  z  przygotowaniem  i  przekazaniem oferty  usług udzielenia informacji o usługach świadczonych na rzecz użytkownika na podstawie odrębnej umowy, którą zawarł z firmą AGRO-MASZ Agriculture sp. z o.o. (dawniej AGRO-MASZ Paweł Nowak) z siedzibą w Strzelce Małe.

 
Zakres zbieranych danych osobowych jest ograniczony do niezbędnego minimum. Podanie danych jest zupełnie dobrowolne.  
 
PRAWA  
 
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt  w Państwem, przekazywanie Państwu informacji działalności Administratora lub wykonanie usługi.
 
Przesyłanie  informacji  handlowych  drogą  elektroniczną  np. e-mailem uwarunkowane jest otrzymaniem od Państwa uprzedniej zgody.
 
Zgodnie z zasadami  określonymi  w przepisach  prawnych  dotyczących  ochrony  danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych  osobowych,  prawo  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.  
 
Jeżeli  nie chcą  Państwo,  aby  Administrator  przetwarzał  Państwa  dane  osobowe  w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.  
 
Jeżeli udzielili Państwo zgody  na przetwarzanie danych osobowych, mogą ją Państwo wycofać w każdym czasie, jednakże wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
 
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem  danych  do  organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody osób, których dane dotyczą, za wyjątkiem sytuacji wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Państwa dane osobowe przetwarzane są przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
 • wykonania  obowiązków  wynikających  z  przepisów  prawa,  w  tym  w  szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Państwa  dane  osobowe  przetwarzane  na  podstawie  odrębnej  zgody  będą  przechowywane do czasu jej odwołania.
 
INFORMACJE HANDLOWE
 
Firma AGRO-MASZ Agriculture sp. z o.o. (dawniej AGRO-MASZ Paweł Nowak) z  siedzibą w  Strzelce  Małe nie  przesyła  niezamówionych  informacji  handlowych.  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu  usług  drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na jej  otrzymywanie,  w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.  
 
Odbiorca  może  w każdej  chwili  zrezygnować  z otrzymywania informacji handlowych przez złożenie Administratorowi stosownego oświadczenia, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 
PROFILOWANIE
 
Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
 
POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Administrator  może  zlecić  innemu  podmiotowi  przetwarzanie  danych  osobowych  w  celu realizacji  określonego  zadania.  W  sytuacji  powierzenia  przetwarzania danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu, w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych określa się przede wszystkim przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj  danych  osobowych  oraz  kategorie  osób,  których  dane  dotyczą,  obowiązki i prawa administratora.
 
ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
 
Firma AGRO-MASZ Agriculture sp. z o.o. (dawniej AGRO-MASZ Paweł Nowak) z  siedzibą  w  Strzelce  Małe  może  zmienić  obowiązującą  Politykę  Bezpieczeństwa  Danych Osobowych oraz  Prywatności  Strony  www.agro-masz.eu, w szczególności  w celu jej dostosowania do wymogów  określonych  obowiązującymi  przepisami  prawa,  informując o dokonanych zmianach na stronie internetowej www.agro-masz.eu
 
Wszelkie  zmiany  wprowadzane  przez nas  do polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz prywatności strony www.agro-masz.eu. w przyszłości będą publikowane w witrynie www.agro-masz.eu,  będą  obowiązywać  wyłącznie  na przyszłość  i wejdą  w życie  po zaakceptowaniu zmodyfikowanej Polityki  Bezpieczeństwa  Danych  Osobowych  oraz  Prywatności  Strony www.agro-masz.eu,  o której zostaną Państwo zawiadomieni  w drodze pojawiającego się okna (pop-up window).  
 
W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszej  Polityce  Bezpieczeństwa  Danych  Osobowych Prywatności Strony mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).